image banner
Các ngành trực thuộc Uỷ ban nhân dân

1. Ông Trần Thanh Phúc, Công chức Văn phòng - Thống kê

    Ông Võ Trường Thanh, Công chức Văn phòng - Thống kê

- Nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ của tổ chức, công dân; tiếp nhận, vào sổ theo dõi, ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định.

- Lập phiếu giao nhận hồ sơ gửi công chức chuyên môn hoặc người có trách nhiệm giải quyết và đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.

- Nhận kết quả giải quyết hồ sơ của công chức chuyên môn hoặc người có trách nhiệm và trả hồ sơ cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.

- Thu, nộp phí, lệ phí (nếu có), vào sổ theo dõi theo quy định, đảm bảo phí,lệ phí giao hàng năm.

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Phụ trách thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, ISO, nâng cao tỷ lệ cải cách hành chính trên lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích.

- Nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, ngành chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phân công.

2.  Ông Trần Nguyễn Trọng Nghĩa, Công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã trong các lĩnh vực: Đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, nông nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tiếp công dân.

Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, giao thông, nông nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường và các lĩnh vực có liên quan theo thẩm quyền.

- Kiểm tra việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm.

Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn.

- Phi hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác minh nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao.

3. Ông Nguyễn Duy Linh, Công chức Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường

- Lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã.

- Đề xuất cấp, thu hồi giấy phép xây dựng và sữa chữa cải tạo công trình và nhà ở riêng lẽ thuộc các điểm dân cư nông thôn; kiểm tra việc xây dựng và sữa chữa, cải tạo công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn; tiếp nhận và xác nhận hồ sơ để cấp có thẩm quyền thực hiện việc xác lập quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn cấp xã theo quy định của pháp luật.

- Quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cung cấp thông tin về lĩnh vực kiến trúc quy hoạch xây dựng theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

- Tổ chức thực hiện xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, khai thác, sử dụng các công trình xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã theo quy định của pháp luật và phân công phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện; Tham gia giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã.

- Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành xây dựng theo thẩm quyền.

- Kiểm tra việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành xây dựng, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện về tình hình phát triển và quản lý các lĩnh vực thuộc ngành xây dựng trên địa bàn xã.

- Tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch và báo cáo về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân xã phân công.

4. Ông Trường Thanh TuấnCông chức Tài chính - Kế toán

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tài chính, ngân sách trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn;

Tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo quy định của pháp luật;

Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nguồn vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản công tại cấp xã; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã;

Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết chế độ chính sách, phụ cấp thâm niên đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và quy định của pháp luật có liên quan.

5. Ông Nguyễn Văn Tòng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

-  Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định việc soạn thảo, ban hành các văn bản theo quy định của pháp luật; giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp xã và hướng dẫn của cơ quan cấp trên;

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; công tác thi hành án; theo dõi việc thi hành pháp luật và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn cấp xã trong việc tham gia xây dựng pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn hoạt động đối với tổ chức hòa giải cơ sở; phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong việc sơ kết, tổng kết công tác hòa giải ở cơ sở, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã; quản lý tủ sách pháp luật tại Ủy ban nhân dân cấp xã; phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước;

         -  Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định của pháp luật;

- Phụ trách lĩnh vực hộ tịch, công chứng, chứng thực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác phòng chống tham nhũng và khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực thanh tra;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và quy định của pháp luật có liên quan.

6. Ông Tô Viết Khanh, Công chức Văn hóa - Xã hội

Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc và thanh niên trên địa bàn xã; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn xã.

- Chủ trì, phối hợp với công chức tư pháp và Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong việc hướng dẫn cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố xây dựng và tổ chức thực hiện hương ước, quy ước; phối hợp với công chức Văn phòng - thống kê trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về dân số và chuyển đổi số.

Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

- Phối hợp với công chức khác và Ban ấp xây dựng quy ước ở ấp.

- Tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch và báo cáo về xã văn hóa; cơ quan văn minh không khói thuốc lá.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công.

7. Bà Phạm Thị Kim Quy, Công chức Văn hóa - Xã hội

-  Lập chương trình, kế hoạch công tác lao động, thương binh và xã hội và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt.

Thống kê lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, người có công và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nhà che bia ghi danh liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác lao động, thương binh và xã hội ở xã.

- Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình Ủy ban nhân dân xã giải quyết theo thẩm quyền.

- Phối hợp với các đoàn thể xã trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; công tác bảo trợ xã hội, việc nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phân công.

 image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thư viện ảnh